Nhân vật

GS. NGỤY NHƯ KONTUM
GS. NGUYỄN QUANG MỸ
GS. DƯƠNG HỮU THỜI
GS. NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG
GS. LÊ VĂN THIÊM
GS. NGUYỄN HOÁN
GS. Nguyễn Văn Mậu
GS. Nguyễn Văn Mậu

GS. TSKH. Nguyễn Văn Mậu - nhà toán học đầu ngành

GS. Phạm Thị Trân Châu
GS. Phạm Thị Trân Châu

GS. TSKH Phạm Thị Trân Châu - Người khai thác những mỏ vàng lộ thiên từ cuộc sống

GS. Trần Văn Nhung
GS. Trần Văn Nhung

GS.TSKH Trần Văn Nhung - Ông thứ trưởng mang cốt cách người thầy

GS. Đàm Trung Đồn
GS. Đàm Trung Đồn

GS. Đàm Trung Đồn - Nhà khoa học tài ba mà khiêm nhường

Nhà tài trợ

>