TIỂU BAN TUYÊN TRUYỀN TRUYỀN

Danh sách thành viên:

1. PGS.TSKH.Vũ Hoàng Linh, Phó Hiệu trưởng, Trưởng tiểu ban,

2. TS. Nguyễn Thanh Bình, Trưởng phòng CT&CTSV, Phó Trưởng tiểu ban thường trực,

3. TS. Nguyễn Hoàng Nam, Bí thư Đoàn thanh niên, Ủy viên,

4. TS. Nguyễn Minh Hải, Phó Trưởng phòng Hành chính - Đối ngoại, Ủy viên,

5. ThS. Phạm Đình Hiệu, Ủy viên Thường vụ Công đoàn Trường, Ủy viên,

6. Bà Nguyễn Tú Linh, Chủ tịch Hội sinh viên trường, Ủy viên.

Nhà tài trợ

>