TIỂU BAN NỘI DUNG

Danh sách thành viên

1. GS.TS. Phan Tuấn Nghĩa, Phó Hiệu trưởng, Trưởng tiểu ban,

2. PGS.TS. Đỗ Minh Đức, Trưởng phòng Hành chính - Đối ngoại,Phó Trưởng tiểu ban thường trực,

3. TS. Nguyễn Thành Nam, Phó Chủ tịch Công đoàn trường, Ủy viên,

4. PGS.TS. Lê Minh Hà, Chủ nhiệm Khoa Toán - Cơ - Tin học, Ủy viên,

5. TS. Ngạc An Bang, Chủ nhiệm Khoa Vật lý, Ủy viên,

6. PGS.TS. Lê Thanh Sơn, Chủ nhiệm Khoa Hóa học, Ủy viên,

7. PGS.TS. Nguyễn Quang Huy, Chủ nhiệm Khoa Sinh học, Ủy viên,

8. PGS.TS. Nguyễn Văn Vượng, Chủ nhiệm Khoa Địa chất, Ủy viên,

9. PGS.TS. Phạm Quang Tuấn, Chủ nhiệm Khoa Địa lý, Ủy viên,

10. PGS.TS. Nguyễn Thanh Sơn, Chủ nhiệm Khoa KT, TV&HDH, Ủy viên,

11. PGS.TSKH. Nguyễn Xuân Hải, Chủ nhiệm Khoa Môi trường, Ủy viên,

12. GS.TS. Phạm Hùng Việt, Giám đốc TT NCCNMT&PTBV, Ủy viên,

13. TS. Lê Công Lợi, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên KHTN, Ủy viên,

14. TS. Trịnh Thị Thúy Giang, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Ủy viên,

15. PGS.TS. Trần Quốc Bình, Trưởng phòng Khoa học & Công nghệ, Ủy viên,

16. TS. Đoàn Văn Vệ, Trưởng phòng Đào tạo, Ủy viên,

17. TS. Trần Mạnh Cường, Phó Trưởng phòng CT&CTSV, Ủy viên,

18. TS. Ngô Thị Lan Phương, Phó Trưởng phòng Sau đại học, Ủy viên,

19. TS. Bùi Vũ Anh, Phó Trưởng phòng TT, PC&ĐBCL, Ủy viên,

20. TS. Đỗ Minh Hà, Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM, Ủy viên.

Nhà tài trợ

>