TIỂU BAN CƠ SỞ VẬT CHẤT

Danh sách thành viên:

1. PGS.TS. Nguyễn Tiền Giang, Phó Hiệu trưởng, Trưởng tiểu ban,

2. TS. Lê Hữu Tuyến, Phó Trưởng phòng HC-ĐN, Phó Trưởng tiểu ban thường trực,

3. PGS.TS. Trần Văn Quy, Trưởng Ban Quản lý các dự án Xây dựng, Ủy viên,

4. Ông Võ Thế Đại, Trưởng phòng Quản trị - Bảo vệ, Ủy viên,

5. ThS. Nguyễn Tố Uyên, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Ủy viên,

6. Ông Nguyễn Hữu Trâm, Phó Trưởng phòng Quản trị - Bảo vệ, Ủy viên,

7. ThS. Trần Quốc Tự Kiều, Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM, Ủy viên,

8. ThS. Nguyễn Thanh Xuân, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Ủy viên.

Nhà tài trợ

>